TAILIEUCHUNG - Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 14050:2000

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 14050:2000 thay thế TCVN ISO 14050:2000, TCVN ISO 14050:2009 hoàn toàn tương đương với ISO 14050 : 2002 bao gồm các thuật ngữ của các khái niệm cơ bản liên quan đến quản lý môi trường đã được đưa ra trong bộ TCVN ISO 14000. | TCVN T I Ê u c H u Ẩ N V I Ệ T N A M TCVN iso 14050 2000 iso 14050 1998 QUẢN Lý Môi TRƯỜNG - TỪ VựNG Environmental management - Vocabulary HÀ Nội -2000 Lời nói đẩu TCVN ISO 14050 2000 hoàn toàn tương với ISO 14050 1998 TCVN ISO 14050 2000 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn TCVN TC 207 Quản lý môi trường biên soạn Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng để nghị Bô Khoa học Công nghệ và Môi trường ban .