TAILIEUCHUNG - Chương 10: THIẾT KẾ ĐÊ VÀ KÈ BIỂN phần II

Xác định cấu tạo hình học đê: • Điều kiện biên (MNTK, Sóng, vật liệu) • Sơ bộbốtrícấu tạo hình học: độdốc mái đê, độnhám (loại kè), cơ đê (cao trình, bềrộng) •Xác định tiêu chuẩn sóng leo/sóng tràn •Xác định cao sóng leo/sóng tràn •Tính cao trình đỉnh đê •Bốtrícấu tạo hình học đỉnh đê vàmái trong (theo tiêu chuẩn sóng tràn) | Chương 10 THIẾT KẾ ĐÊ VÀ KÈ BIỂN phần II Thiều Quang Tuấn K45B 9 2007 - Khoa Kỹ Thuật Bờ Biển Phân tích hình học đê Xác định cấu tạo hình học đê Điều kiện biên MNTK Sóng vật liệu Sơ bộ bố trí cấu tạo hình học độ dốc mái đê độ nhám loại kè cơ đê cao trình bề rộng Xác định tiêu chuẩn sóng leo sóng tràn Xác định cao sóng leo sóng tràn Tính cao trình đỉnh đê Bố trí cấu tạo hình học đỉnh đê và mái trong theo tiêu chuẩn sóng tràn So sánh các phương án về cấu tạo hình học đê Mái thoải đỉnh thấp Mái dốc đỉnh cao Có và không có cơ đê Sóng tràn chất lượng đỉnh mái .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN