TAILIEUCHUNG - Bài giảng Kinh tế lượng: Chương 2 - Th.s Nguyễn Hải Dương

Chương 2 Hồi qui đơn & Ước lượng và kiểm định giả thuyết, cùng tìm hiểu chương học này với các nội dung sau: Ước lượng SRF; Các giả thiết cơ bản của phương pháp OLS; Độ chính xác của các ước lượng; Phân tích hồi qui; Kiểm định sự phù hợp của hàm hồi qui; Báo cáo OLS của phần mềm EVIEWS; Dự báo. | Chương II - Hồi qui đơn Ước lượng và kiểm định giả thuyết Chương II - Hồi qui đơn . z Mu M ĨỄƯớc lượng và kiểm định giả thuyết 1. Ước lượng SRF 2. Các giả thiết cơ bản của phương pháp OLS 3. Độ chính xác của các ước lượng 4. Phân tích hồi qui 5. Kiểm định sự phù hợp của hàm hồi qui 6. Báo cáo OLS của phần mềm EVIEWS 7. Dự báo Chương II - Hồi qui đơn . z Mu M ĨỄƯớc lượng và kiểm định giả thuyết 1. Ước lượng SRF . Phương pháp bình phương nhỏ nhất Ordinary Least Squares SRF Y p P2 X X. SRM Y p p2 X X. ez Tiêu chuẩn ước lượng phương pháp OLS _______n V ez2 min