TAILIEUCHUNG - Bài giảng: Chức năng lãnh đạo trong quản trị

Chức năng điều khiển đề cập đến quá trình thúc đẩy và động viên nhân viên nhằm nâng cao thành tích của họ và đóng góp có hiệu quả vào các mục tiêu của doanh nghiệp. | CHỨC NĂNG LÃNH ĐẠO TRONG QUẢN TRỊ Dẫn đến Đạt được mục đích đề ra của Tổ chức Xác lập mục đích, thành lập chiến lược và phát triển kế hoạch cấp nhỏ hơn để điều hành hoạt động Quyết định những gì phải làm, làm như thế nào và ai sẽ làm việc đó Định hướng, động viên tất cả các bên tham gia và giải quyết các mâu thuẫn Theo dõi các hoạt động để chắc chắn rằng chúng được hoàn thành như trong kế hoạch Lập kế hoạch Tổ chức Lónh đạo Kiểm tra NỘI DUNG TRèNH BÀY Một số khỏi niệm cơ bản về chức năng điều khiển (lónh đạo) Mục đớch của chức năng điều khiển Nội dung Động viờn tinh thần làm việc của nhõn viờn Phong cỏnh lónh đạo lónh đạo YẾU TỐ CON NGƯỜI TRONG TỔ CHỨC Mục tiêu của tổ chức được hoàn thành thông qua nỗ lực của nhiều người Các cá nhân có nhiệm vụ khác nhau và bản thân họ cũng khác nhau Các cá nhân không thuần chỉ là thành viên của tổ chức mà còn là thành viên của nhiều hệ thống khác nhau và lợi ích của họ cũng không đồng nhất Muốn lãnh đạo mọi người được tốt thì phải hiểu đặc tính của

TỪ KHÓA LIÊN QUAN