TAILIEUCHUNG - Tổ chức quản trị

Tổ chức là một hệ thống những hoạt động hay nỗ lực của hai hay nhiều người được kết hợp với nhau một cách có ý thức. Tổ chức được hình thành khi hai hay nhiều người cùng nhau hợp tác và thoả thuận một cách chính thức để phối hợp những nỗ lực của họ nhằm hoàn thành những mục tiêu chung. | CHỨC NĂNG TỔ CHỨC TRONG QUẢN TRỊ Dẫn đến Đạt được mục đích đề ra của Tổ chức Xác lập mục đích, thành lập chiến lược và phát triển kế hoạch cấp nhỏ hơn để điều hành hoạt động Quyết định ai sẽ làm việc đó và tổ chức thực hiện như thế nào? Định hướng, động viên tất cả các bên tham gia và giải quyết các mâu thuẫn Theo dõi các hoạt động để chắc chắn rằng chúng được hoàn thành như trong kế hoạch Lập kế hoạch Tổ chức Điều phối Kiểm tra NỘI DUNG TRèNH BÀY Khỏi niệm về cụng tỏc tổ chức Nội dung của cụng tỏc tổ chức Tổ chức cơ cấu Một số loại cơ cấu tổ chức cơ bản Tổ chức quỏ trỡnh Quyền lực và sự phõn tỏn - tập trung quyền lực Tổ chức nhõn sự Những vấn đề về xõy dựng tổ chức KHÁI NIỆM VỀ CHỨC NĂNG TỔ CHỨC KHÁI NIỆM VỀ TỔ CHỨC Tổ chức là một hệ thống những hoạt động hay nỗ lực của hai hay nhiều người được kết hợp với nhau một cỏch cú ý thức. Tổ chức được hỡnh thành khi hai hay nhiều người cựng nhau hợp tỏc và thoả thuận một cỏch chớnh thức để phối hợp những nỗ lực của họ nhằm hoàn thành những mục tiờu chung. ĐẶC ĐIỂM CHUNG CỦA TỔ CHỨC Kết hợp cỏc nỗ lực Cụng việc phức tạp cú thể được hoàn thành nếu cỏc thành viờn cựng nhau nỗ lực gúp sức và trớ tuệ để giải quyết Cú mục đớch chung Mục tiờu chung sẽ đem lại cho cỏc thành viờn của tổ chức một tiờu điểm để tập hợp lại Phõn cụng lao động Phõn chia cú hệ thống cỏc nhiệm vụ phức tạp thành những cụng việc cụ thể. Hệ thống thứ bậc quyền lực Quyền lực là quyền điều khiển hành động của những người khỏc. Sự phối hợp nỗ lực của cỏc thành viờn sẽ trở nờn rất khú khăn nếu khụng cú hệ thống thứ bậc rừ ràng. KHÁI NIỆM VỀ CT TỔ CHỨC “ Cụng tỏc tổ chức là liờn kết cỏc bộ phận, cỏc nguồn lực trong một thể thống nhất để thực hiện cỏc chiến lược sỏch lược, cỏc kết hoạch đó đề ra ” “ Cụng tỏc tổ chức là cụng việc liờn quan đến cỏc hoạt động thành lập nờn cỏc bộ phận trong tổ chức bao gồm cỏc khõu (cỏc bộ phận chức năng) và cỏc cấp ” Hàng dọc để đảm nhận hoạt động cần thiết Xỏc lập mối quan hệ về nhiệm vụ và quyền hạn giữa cỏc bộ phận MỤC ĐÍCH .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN