TAILIEUCHUNG - Các chức năng trong quản trị

“. Lập kế hoạch được hiểu là việc lựa chọn một trong những phương án hành động tương lai cho tổ chức và cho từng bộ phận của tổ chức, là quá trình xác định các mục tiêu, các nhiệm vụ và phương pháp tốt nhất để đạt được các mục tiêu đó.” | CÁC CHỨC NĂNG TRONG QUẢN TRỊ Dẫn đến Đạt được mục đích đề ra của Tổ chức Xác lập mục đích, thành lập chiến lược và phát triển kế hoạch cấp nhỏ hơn để điều hành hoạt động Quyết định những gì phải làm, làm như thế nào và ai sẽ làm việc đó Định hướng, động viên tất cả các bên tham gia và giải quyết các mâu thuẫn Theo dõi các hoạt động để chắc chắn rằng chúng được hoàn thành như trong kế hoạch Lập kế hoạch Tổ chức Điều phối Kiểm tra LẬP KẾ HOẠCH KHÁI NIỆM VỀ LẬP KẾ HOẠCH “. Lập kế hoạch là một quá trình ấn định những mục tiêu và xác định những biện pháp tốt nhất để thực hiện những mục tiêu đó.” KHÁI NIỆM VỀ LẬP KẾ HOẠCH “. Lập kế hoạch được hiểu là việc lựa chọn một trong những phương án hành động tương lai cho tổ chức và cho từng bộ phận của tổ chức, là quá trình xác định các mục tiêu, các nhiệm vụ và phương pháp tốt nhất để đạt được các mục tiêu đó.” Lập kế hoạch là việc quyết định định trước xem Tổ chức cần phải làm những việc gì? làm như thế nào? Nguồn lực phân bổ thực hiện .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN