TAILIEUCHUNG - Quản lý đại cương

Tổ chức là một sự sắp xếp có chủ ý của con người nhằm thực hiện một số mục đích cụ thể nào đó. Mỗi một tổ chức thì có một mục đích khác nhau. Tổ chức bao gồm các thành viên con người trong đó. Nếu có một người thực hiện công việc thì không gọi là tổ chức Tổ chức có những cấu trúc có chủ ý và từ đó các thành viên có thể làm việc với nhau | QUẢN LÝ ĐẠI CƯƠNG BỘ MÔN KINH TẾ HỌC TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI KHOA KINH TẾ VÀ QUẢN LÝ SƠ LƯỢC VỀ CHƯƠNG TRÌNH Khái niệm cơ bản về quản lý đại cương Bản chất và nội dung của quản lý hoạt động Chức năng lập kế hoạch hoạt động Chức năng đảm bảo tổ chức cho hoạt động Chức năng điều phối hoạt động Chức năng kiểm tra Ôn tập chuẩn bị thi TÀI LIỆU THAM KHẢO . Đỗ Văn Phức, 2003, Quản lý đại cương, NXB Khoa học Kỹ thuật Nguyễn Thị Liên Hiệp, 2003, Quản trị học, NXB Thống kê Nguyễn Hải Sản, 2003. Quản trị học, NXB Thống kê. Robin S et al, 2000, Management, 2nd ed., Prentice Hall, Sydney, Australia. N XÃ HỘI HÓA LAO ĐỘNG Nhu cầu con người đa dạng và phong phú Sự khan hiếm và khó khăn trong tìm kiếm các yếu tố đầu vào sản xuất Sự cạnh tranh QUÁ TRÌNH SẢN XUẤT NGÀY CÀNG PHỨC TẠP HƠN TRONG THỰC TẾ . KHÁI NIỆM VỀ QUẢN LÝ “ Phương thức làm cho hoạt động tiến tới mục tiêu được hoàn thành với một hiệu quả cao, bằng và thông qua những người khác” “ Quản trị là những hoạt động cần thiết

TỪ KHÓA LIÊN QUAN