TAILIEUCHUNG - Phân tích tài chính kinh tế

Nếu giá của các hàng hóa, dịch vụ trong dự án tăng theo đúng tốc độ tăng giá chung trên thị trường CFBT cũng tăng theo đúng tốc độ tăng giá chung CFAT tăng chậm hơn so với tốc độ tăng giá chung Lạm phát làm giảm lợi nhuận của nhà đầu tư và tình trạng thanh tóan. Gia tăng chi phí do lạm phát - ảnh hưởng tới thanh toán Lạm phát làm giảm giá trị thực của các khoản tiền mặt của dự án Lạm phát làm giảm lãi suất thực tế Làm giảm giá trị thực của các khoản vay nợ --Có lợi cho. | Phân tích tài chính - kinh tế Phân tích tài chính Phân tích kinh tế Phân tích độ nhạy Phân tích tài chính - kinh tế NỘI DUNG Phân tích tài chính Ước tính các khoản thu và chi bằng tiền Đánh giá hiệu quả đầu tư Phân tích khả năng huy động vốn và khả năng thanh toán dự án Phân tích độ nhạy dự án Phân tích tài chính NỘI DUNG Phân tích khả năng thanh toán và huy động vốn Khả năng huy động vốn Xác định cơ cấu vốn Khả năng thanh toán Đánh giá tình trạng tiền mặt trong suốt quá trình hoạt động của dự án Dòng tiền vào Dòng tiền ra ? Phân tích độ nhạy Khái niệm Làm rõ tác động của từng yếu tố và mức độ ảnh hưởng của từng yếu tố đến kết quả dự án Các yếu tố ảnh hưởng Phân tích độ nhạy At Rt Ct Qt P Kết cấu mặt hàng It Cvht Thiết bị Nhà xưởng Đất đai Nguyên vật liệu Tiền lương DV mua ngoài Tt – thuế suất chính sách thuế RLãi suất chiết khấu Thời gian thực hiện Phân tích lạm phát Giá cố định thỏa thuận trong các hợp đồng dài hạn Giá của các hàng hóa tính theo giá thị trường Giá cố định .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN