TAILIEUCHUNG - Thiết lập và sử dụng Home Sharing với iPhone, iPad hoặc iPod Touch (P2)

Thiết lập và sử dụng Home Sharing với iPhone, iPad hoặc iPod Touch (P2) .Tiếp theo, trên thiết bị iPod Touch, các bạn mở menu Settings Music: Bên dưới mục Home Sharing, điền thông tin Apple ID và Password: .Sau đó, quay trở lại màn hình điều khiển chính và chọn Music: | Thiết lập và sử dụng Home Sharing với iPhone iPad hoặc iPod Touch P2 A Tiếp theo trên thiết bị iPod Touch các bạn mở menu Settings Music Bên dưới mục Home Sharing điền thông tin Apple ID và Password Sau đó quay trở lại màn hình điều khiển chính và chọn Music