TAILIEUCHUNG - Thành lập Khu giải phóng Việt Bắc

Bài viết trình bày quá trình hình thành thành lập Khu giải phóng Việt Bắc. Tài liệu hữu ích cho những ai yêu thích, muốn tìm hiểu lịch sử Việt Nam. | .

TÀI LIỆU LIÊN QUAN