TAILIEUCHUNG - Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 9695:2013

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 9695:2013 hoàn toàn tương đương với ISO 7562:1990. Tiêu chuẩn đưa ra các hướng dẫn đối với việc bảo quản khoai tây trong kho có thông gió nhân tạo dùng để làm giống, tiêu thụ hoặc chế biến. Mời các bạn tham khảo. | .