TAILIEUCHUNG - Giải quyết khiếu nại (Công ty Ôtô Toyota Việt Nam)

Nội dung tài liệu trình bày mục đích của giải quyết khiếu nại, vai trò và trách nhiệm của cố vấn dịch vụ, tìm hiểu về khách hàng khiếu nại, cấu trúc hỗ trợ giải quyết khiếu nại hoạt động giám sát, tổng kết giải quyết khiếu nại. | Giải quyết khiếu nại Tháng 4 2009 Phòng Kaizen và hoạt động đại lý - DOK CÔNG TY ÔTÔ TOYOTA VIỆT NAM Toyota Service Advisor Program Nội dung 1. Mục đích 2. Vai trò và trách nhiệm của Cố vấn dịch vụ 3. Tìm hiểu về khách hàng khiếu nại 4. Cấu trúc hỗ trợ giải quyết khiếu nại I 4-1. Chính sách của Đại lý I A r- . Ă -Ả . 4-2. Bảy bước giải quyết khiếu nại ị ẤỂ I I .Ấ . 4-3. Kỹ năng giải quyết khiếu nại I 5. Hoạt động giám sát S 6. Tổng kết giải quyết khiếu nại I 2 r 1. Mục đích Mục đích của việc giải quyết khiếu nại là đem lại sự hài lòng cho KH về dịch vụ xây dựng mối quan hệ tốt với khách hàng và tăng thêm khách hàng trung thành cho .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN