TAILIEUCHUNG - Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 9656:2013

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 9656:2013 quy định phương pháp chung để xác định hàm lượng của hợp chất đặc trưng và/hoặc nghiên cứu các đặc tính của tinh dầu bằng phân tích sắc ký lỏng hiệu năng cao. nội dung chi tiết. | .