TAILIEUCHUNG - Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 9655-2:2013

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 9655-2:2013 đưa ra các hướng dẫn chung về phép xác định sự phù hợp của mẫu sắc đồ của tinh dầu cần kiểm tra với mẫu sắc đồ đối chứng của tinh dầu. nội dung chi tiết. | .