TAILIEUCHUNG - Kỹ năng bán hàng (Công ty Ôtô Toyota Việt Nam)

Nội dung tài liệu trình bày khái niệm về chào hàng sản phẩm dịch vụ, các bước chào hàng sản phẩm, tiêu chuẩn hóa việc chào hàng sản phẩm dịch vụ, flowcharts, kiến thức về sản phẩm. | Kỹ năng bán hàng Tháng 4 2008 Phòng Kaizen và hoạt động đại lý - DOK CÔNG TY ÔTÔ TOYOTA VIỆT NAM Nội dung trình bày 1. Khái niệm về chào hàng sản phẩm dịch vụ 2. Các bước chào hàng sản phẩm 3. Tiêu chuẩn hóa việc chào hàng sản phẩm dịch vụ 4. Flowcharts 5. Kiến thức về sản phẩm 2 1. Khái niệm về chào hàng sản phẩm dịch vụ Mục đích Tối đa hóa doanh thu dịch vụ qua các hoạt động chào hàng sản phẩm dịch vụ Chiều rộng Chiều sâu Tăng so lượng khách hàng dịch vụ UIO Doanh số dịch vụ CPUS Tăng số lần ch vụ mt khách hàng X ăng doanh số aịch vụ và phụ tùng CPUS Tăng doanh số dịch vụ

TỪ KHÓA LIÊN QUAN