TAILIEUCHUNG - Đào tạo và phát triển nhân viên trong quản trị nhân lực

Đào tạo là gì? Phát triển là gì? Đào tạo là quá trình cung cấp cho nhân viên những kỹ năng cụ thể hoặc giúp họ sửa chữa những sai sót trong thực hiện công việc Phát triển là những nỗ lực nhằm cung cấp cho nhân viên những khả năng mà tổ chức sẽ cần trong tương lai và phù h = | BÀI 6 ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN Nội dung 1. Tạo sao cần đào tạo và phát triển 2. Các bước của đào tạo và phát triển phương pháp đào tạo & PT 4. Đánh giá ĐT&PT 1. TẠO SAO CẦN ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN Năng lực của nhân viên mới tuyển Yêu cầu công việc hiện nay Yêu cầu CV trong tương lai Thiếu hụt Năng lực của nhân Viên mới tuyển Yêu cầu công việc hiện nay Đào tạo Đào tạo giúp đảm nhận công việc hiện nay tốt hơn Yêu cầu công việc hiện nay Yêu cầu CV trong tương lai Phát triển Phát triển giúp chuẩn bị cho CV trong tương lai CÁC ĐỊNH NGHĨA Đào tạo là gì? Phát triển là gì? Đào tạo là quá trình cung cấp cho nhân viên những kỹ năng cụ thể hoặc giúp họ sửa chữa những sai sót trong thực hiện công việc Phát triển là những nỗ lực nhằm cung cấp cho nhân viên những khả năng mà tổ chức sẽ cần trong tương lai và phù hợp với nguyện vọng của nhân viên Đào tạo Phát triển Nhằm vào Công việc hiện tại Hiện tại và tương lai Phạm vi Cá nhân Nhóm hoặc tổ chức Thời gian Ngay lập tức Dài hạn Mục tiêu Khắc phục .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN