TAILIEUCHUNG - Bài giảng Cơ sở dữ liệu: Chương 6 - ĐH Công nghệ Thông tin

Bài giảng "Cơ sở dữ liệu - Chương 6: Phụ thuộc hàm và dạng chuẩn" cung cấp cho người đọc các kiến thức: Phụ thuộc hàm (Hệ luật dẫn Amstrong, bao đóng, phủ tối thiểu, khóa, thuật toán tìm khóa), dạng chuẩn. nội dung chi tiết. | Chương 6 Phụ thuộc hàm và dạng chuẩn 150 Nội dung Phụ thuộc hàm Hệ luật dẫn Amstrong Bao đóng Phủ tối thiểu Khóa Thuật toán tìm khóa Các dạng chuẩn Dạng chuẩn 1 Dạng chuẩn 2 Dạng chuẩn 3 Dạng chuẩn Boyce Codd 151 1. Phụ thuộc hàm 1 X Y là hai tập thuộc tính trên quan hệ R r1 r2 là 2 bộ bất kỳ trên R Ta nói X xác định Y ký hiệu X Y nếu và chỉ nếu r1 X r2 X thì r1 Y r2 Y X Y là một phụ thuộc hàm hay Y phụ thuộc X. X là vế trái của phụ thuộc hàm Y là vế phải của phụ thuộc hàm. Ví dụ cho quan hệ sinh viên như sau SINHVIEN Tên Mônhọc SốĐT ChuyênNgành GiảngViên Điểm .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN