TAILIEUCHUNG - Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 9650:2013

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 9650:2013 về tinh dầu - Nguyên tắc chung về bao gói, điều kiện đóng gói và bảo quản đưa ra các yêu cầu đối với các bao bì chứa tinh dầu cũng như các khuyến cáo liên quan đến điều kiện đóng gói và bảo quản. | .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN