TAILIEUCHUNG - Chuyên đề LTĐH môn Sinh học: Tương tác gen và tác động đa hiệu của gen

Tài liệu "Chuyên đề LTĐH môn Sinh học: Tương tác gen và tác động đa hiệu của gen" gồm 50 câu hỏi lý thuyết và bài tập với hình thức trắc nghiệm. để ôn tập, bổ trợ kiến thức và chuẩn bị tốt cho kỳ thi Đại học quan trọng. | .