TAILIEUCHUNG - Bài giảng Cơ sở dữ liệu: Chương 1 - ĐH Công nghệ Thông tin

Bài giảng "Cơ sở dữ liệu - Chương 1: Tổng quan" cung cấp cho người đọc các kiến thức: Các khái niệm của một hệ cơ sở dữ liệu, các mô hình dữ liệu, mô hình dữ liệu quan hệ, đại số quan hệ, ngôn ngữ SQL,. . | ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN Tài liệu giảng dạy Cơ SỞ Dữ LIỆU B Khoa Hệ thống thông tin NỘỈ dung Chương 1 Tổng quan Giới thiệu các khái niệm của một hệ CSDL Các mô hình CSDL Chương 2 Mô hình dữ liệu quan hệ Chương 3 Ngôn ngữ đại số quan hệ Chương 4 Ngôn ngữ SQL Chương 5 Ràng buộc toàn vẹn trong CSDL Chương 6 Phụ thuộc hàm và dạng chuẩn Chương 1 Tổng .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN