TAILIEUCHUNG - Đề thi thử ĐH môn Sinh học - THPT Quỳnh Lưu 1 lần 2 năm 2011 đề 109

Đề thi thử ĐH môn Sinh học - THPT Quỳnh Lưu 1 lần 2 năm 2011 đề 109 dành cho học sinh lớp 12, giúp các em củng cố kiến thức đã học ở trường và thi đạt kết quả cao. | TRƯỜNG THPT QUỲNH LƯU I GV Đâu Thi Trâm ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 2 NĂM 2011- MÔN SINH HỌC Thời gian làm bài 90 phút - Mã đề 109 I. Câu 1 A. B. C. D. Câu 2 A. Câu 3 A. Câu 4 A. C. Câu 5 A. C. Câu 6 PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ HỌC SINH 40 câu từ câu 1 đến câu 40 Một quần thể sinh vật ngẫu phối đang chịu tác động của CLTN có cấu trúc di truyền 1 sau 4 thế hệ ngẫu phối cấu trúc di truyền của quần thể là 1. Nhận xét đúng về CLTN với quần thể này Quá trình chọn lọc đang đào thải dần cá thể dị hợp Quá trình chọn lọc đang đào thải dần kiểu gien đồng hợp Quá trình chọn lọc đang đào thải dần cá thể dị hợp tích lũy kiểu hình trội Quá trình chọn lọc đang đào thải dần cá thể kiểu hình trội. Ở ruồi dấm Gien A. mắt đỏ gien a. mắt trắng gien B. cánh dài gien b. cánh cụt. Các gien trội hoàn toàn hai cặp gien cùng nằm trên NST X không có alen trên NST Y. Cho phép lai XABXab x XABY biết tần số trao đổi chéo là 0 2 thu được ở đời con 200 con với 4 kiểu hình tính theo lý thuyết số lượng ruồi đực F1 kiểu hình mắt trắng cánh cụt là 20 con B. 40 con C. 10 con D. 32 con Sự di truyền nhóm máu A B AB O ở người do 3 alen chi phối IA IB IOKiểu gen IAIA IAIOquy định nhóm máu A kiểu gen IBIB IBIOquy định nhóm máu B kiểu gen IAIB quy định nhóm máu AB kiểu gen IOIO quy định nhóm máu một quần thể người nhóm máu O chiếm 4 nhóm máu A chiếm 45 nhóm máu B có tỷ lệ là 0 4 B. 0 25 C. 0 54 D. 0 21 Một quần thể ngẫu phối lưỡng bội xét một gien có 2 alen A và a qui định chiều caocây tần số alen A ở giới là 0 6 ở giới Ỹ là 0 8 tần số alen a ở giới là 0 4 ở giới Ỹ là 0 2 biết rằng các gien nằm trên NST thường. Xác định thành phần kiểu gien của quần thể trong điều kiện không có đột biến không có chọn lọc tự nhiên 0 48 AA 0 44Aa 0 08aa 1 0 49 AA 0 42Aa 0 09aa 1 Phương án đúng về mối quan hệ hội sinh Sáo kiếm ăn trên lưng trâu vi khuẩn lam sống chung với san hô B. D. 0 36 AA 0 48Aa 0 16aa 1 0 64 AA 0 32Aa 0 04aa 1 Trùng roi sống trong ruột mối Phong lan bám vào thân các cây cổ

TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
2    11    0    18-04-2021
5    20    0    18-04-2021