TAILIEUCHUNG - Đề tài: Thiết kế các trạm của băng truyền cho các nhà máy

Đề tài có kết cấu gồm 3 chương: Chương 1 giới thiệu tổng quan các trạm phòng cơ điện tử FMS, chương 2 mạng PROFIBUS–DP và chương trình điều khiển; chương 3 thiết kế giao diện giám sát hệ thống bằng phần mềm WINCC . | CHƯƠNG 1. GIỚI THIỆU TỔNG QUAN CÁC TRẠM PHÒNG CƠ ĐIỆN TỬ FMS . GIỚI THIỆU TỔNG QUAN PHÒNG THỰC hành cơ điện tử Trong nền sản xuất hiện đại việc thành lập các hệ thống sản xuất linh hoạt đóng một vai trò hết sức quan trọng. Hệ thống sản xuất linh hoạt FMS cho phép tự động hoá ở mức độ cao đối với sản xuất hàng loạt nhỏ và hàng loạt vừa trên cơ sở sử dụng các máy CNC các rôbốt công nghiệp để điều khiển các đối tượng lao động các đồ gá và các dụng cụ các hệ thống vận chuyển - tích trữ phôi với mục đích tối ưu hoá quá trình công nghệ và quá trình sản xuất. Đặc điểm của FMS là khả năng điều chỉnh nhanh các thiết bị để chế tạo sản phẩm vậy nó rất thích hợp không chỉ cho sản xuất hàng khối hàng loạt lớn mà còn cho sản xuất hàng loạt vừa và hàng loạt nhỏ thậm chí cả sản xuất đơn chiếc. Tuy nhiên phân tích FMS trong điều kiện sản xuất đơn chiếc cho thấy sự không ăn khớp giữa năng suất của FMS và phương pháp chuẩn bị sản xuất bằng tay. Cũng do việc sử dụng không đồng bộ các hệ thống tự động hoá mà quá trình chuẩn bị sản xuất bị kéo dài. Sự nối kết các hệ thống tự động riêng lẻ thành một hệ thống duy nhất với sự trợ giúp của mạng máy tính nội bộ cho phép tăng năng suất lao động của các nhà thiết kế các nhà công nghệ và các nhà tổ chức sản xuất và do đó nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm. Các hệ thống sản xuất như vậy được gọi là hệ thống sản xuất tích hợp có trợ giúp của máy tính CIM bao gồm thiết kế trợ giúp của máy tính lập quy trình có trợ giúp của máy tính lập kế hoạch sản xuất và kiểm tra kiểm tra chất lượng có trợ giúp của máy tính và sản xuất có trợ giúp của máy tính. Hiện nay ở nước ta nghiên cứu về FMS và CIM mới chỉ được bắt liệu về lĩnh vực này bằng tiếng Việt hầu như chưa có. Các hệ thống FMS và CIM mô hình mới được trang bị ở một số trường đại tương lai các hệ thống này tiếp tục được đầu tư ở nhiều cơ sở đào tạo khác nhau trên cả song với những thiết bị hiện đại là việc rất cần có giáo trình để giảng vì vậy