TAILIEUCHUNG - Chương 1 bài 3: 72 phép biến hóa thần thông sơ đồ phản ứng

Chương 1 bài 3: 72 phép biến hóa thần thông sơ đồ phản ứng có nội dung nói về tính chất của các hợp chất vô cơ cơ bản như: Oxit, Axit, Bazơ, muối, kim loại, phi kim. Để hiểu rõ hơn về các hợp chất tài liệu. | CHƯƠNG 1 KIẾN THỨC CỐT LÕI Bài 3 72 phép biến hóa thần thông Sơ đồ phản ứng CÁC HỢP CHẤT VÔ CƠ CƠ BẢN 1. OXIT Là hợp chất của oxi với một nguyên tố khác. Tính chất hóa học cơ bản Oxit axit Là oxit phi kim có khả năng tác dụng với bazơ tạo ra muối và nước hoặc có axit tương ứng . Ví dụ CO2 SO2 SO3. S Tác dụng với nước SO3 H2O ----- H2SO4 S Tác dụng với bazơ CO2 2NaOH----- Na2CO3 H2O CO2 NaOH ----- NaHCO3 K Tác dụng với oxit bazơ SO2 CaO - CaSO3 Oxit bazơ Là oxit kim loại có khả năng tác dụng với axit tạo ra muối và nước hoặc có bazơ tương ứng . Ví dụ Na2O BaO FeO. J Tác dụng với nước Na2O H2O ---- 2NaOH S Tác dụng với axit CaO 2HCl----- CaCl2 H2O Fe3O4 8HCl---- FeCl2 2FeCl3 4H2O 2FeO 4H2SO4 đặc nóng- Fe2 SO4 3 SO2T 4H2O J Tác dụng với oxit axit BaO CO2--- BaCO3 S Các oxit từ ZnO bị khử bởi CO hoặc H2 CuO H2 - Cu H2O Oxit lưỡng tính Là oxit có khả năng tác dụng với cả axit và bazơ tạo ra muối và nước Ví dụ AỈ2O3 Cr2O3 Oxit trung tính hoặc oxit không tạo muối Là oxit mà không tác dụng với axit hay bazơ hoặc không có axit hay bazơ tương ứng Ví dụ NO CO. 2. AXIT Axit thường HCl H2SO4 loãng H3PO4 . Axit có tính oxi hóa mạnh H2SO4 đặc nóng HNO3 Axit mạnh HCl H2SO4 HNO3. Axit trung bình H3PO4 Axit yếu H2CO3 H2SO3 H2S . Axit dễ bay hơi HCl HNO3 Axit không bay hơi H2SO4 LÊ ĐĂNG KHƯƠNG Trang 17 CHƯƠNG 1 KIẾN THỨC CỐT LÕI Axit dễ bị phân hủy H2CO3 H2SO3. Tính chất hóa học cơ bản S Tác dụng với oxit bazơ 2HCl CuO --- CuCỈ2 H2O S Tác dụng với bazơ H2SO4 2NaOH------- Na2SO4 H2O S Tác dụng với muối H2SO4 BaCỈ2---- BaSO4Ì 2HCl 2HCl Na2CO3 --- 2NaCl CO2 H2O K Tác dụng với kim loại Axit thường Phản ứng với các kim loại hoạt động đứng trước H K Na Ca Mg Al Zn Fe Ni Sn Pb H Cu Hg Ag Pt Au 2HCl Fe----- FeCl2 H2T HCl Cu----- không xảy ra. Axit có tính oxi hóa mạnh Phản ứng với hầu hết các kim loại tạo thành muối kim loại có hóa trị cao sản phẩm khử nước. 3Cu 8HNO3 loãng ----- 3Cu NO3 3 2NOT 4H2O Fe 6HNO3 đặc nóng-- Fe NO3 3 3NO2T 3H2O 2Fe 6H2SO4 đặc nóng- Fe2 SO4 3 3SO2T 6H2O 4Mg 10HNO3

Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.