TAILIEUCHUNG - Đáp án Đề thi Trung học phổ thông Quốc gia năm 2015 môn Toán

Đáp án Đề thi Trung học phổ thông Quốc gia năm 2015 môn Toán nêu lên đáp án câu hỏi và cách tính điểm đối với mỗi ý trong từng vế của từng bài toán. Mời các bạn tham khảo tài liệu để nắm bắt nội dung cụ thể. | BỘ GIAO DỤC VA ĐÀO TAO KỲ THI TRUNG HOC PHO THÔNG QUOC GIA NAM 2015 ĐỀ THI CHÍNH THỨC ĐAP AN THANG ĐIEM Môn thi TOAN Đáp an - Thang điểm gom 03 trang Câu Đáp ân Trang 01 Điểm Tập xác định D R. Sự biến thiên - Chiêu biến thiên y 3x2 3 y 0 o x 1. Các khoáng đong biến to 1 vá 1 to khoáng nghịch biến 1 1 . - Cực trị Hám sô đát cực đái tái x 1 yCĐ 2 đát cực tiêu tái x 1 yCT 2 - Giới hán tái vô cực lim y to lim y to. 0 25 0 25 Báng biến thiên 1 1 0đ x to 1 1 -to y 0 0 2 to y to K 2 0 25 2 1 0đ Đô thị Với x G I. 31. 0 o x 2. n nhất vá giá trị nhô nhất cUá f x trên đoán 1 3 lán lựớt lá 5 vá 4. 13 f 2 4 f 3 13 3 á Tá cô 1 i z 1 5i 0 o z 3 2i. ên tuc trên đoán 1 3 f z x 1--y. x2 Tá cô f x xác đị Do đô sô phức z cô phán thực báng 3 phán áo báng 2. 0 25 0 25 0 25 0 25 0 25 3 1 0đ b Phựớng trình đá cho tựớng đựớng với x 2 x 2 8 0 25 0 25 0 25 x 2 x 3. Váy nghiêm cUá phựớng trình lá x 2 x 3. 0 25 Cáu Đáp an Trang 02 Điểm Đặt u x 3 dv exdx. Suy ra du dx v ex. 0 25 4 1 0đ Khi đo I x 3 ex 1 x 3 ex 1 f exdx 0 1 0 0 25 0 25 5 1 0đ 6 1 0đ 7 1 0đ 0 1 ex 0 4 3e. Ta cô AB 1 3 2 . x 1 y 2 z 1 Đưởng thang AB cô phượng trình - - 132 Gôi M la giaô điếm cua AB va P . Dô M thuôc AB nến M 1 t 2 3t 1 2t . M thuôc P nến 1 1 2 3t 2 1 2t 3 0 suy ra t 1. Dô đô M 0 5 1 21 a Ta cô cos 2a 1 2 sin2 a 9 1 1 14 Suyra P 0 U2 Đ 9 b Sô phan tử cua không gian mau la C 25 2300. Sô kết qua thuận lợi chô biến cô cô ít nhất 2 đôi cua cac Trung tam y tế c sở la 2090 209 C .CỈ C 2090. Xac suat can tính la p . 20 5 20 p 2300 230 S C B Ta cô SCA S Õ Bjd 45 suy ra SA AC 72 a. 1 SA. BCD 2 3 3 3 Kế đưở thang d qua B va sông sông AC. Gôi M la hìn. chiế u vuông gôc cua A trến d H la hình chiếu vuông g c cua A trến SM. Ta cô SATBM MA1BM n n AHIBM. Suy ra AH SBM . D Dô đô d AC SB d A SBM AH. Tam giac SAM vuông tai A cô đưởng caô AH nến 111 AH2 SA2 AM2 202 5 0 25 0 25 0 25 0 25 0 25 0 25 0 25 0 25 0 25 0 25 0 25 0 25 Vạy d AC SB AH 22 5 0 25 1 0đ d M B HK C K Gôi M la trung điếm AC. Ta cô MH MK 2- nến M .

Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.