TAILIEUCHUNG - Giáo trình Luật tài chính và Luật ngân hàng: Phần 2 - Viện ĐH Mở Hà Nội

 Phần 2 Giáo trình Luật tài chính và Luật ngân hàng cung cấp cho bạn đọc các kiến thức về pháp luật trong kinh doanh bảo hiểm, pháp luật về ngân hàng, pháp luật về tài chính. Giáo trình dành cho đối tượng sinh viên hệ đào tạo từ xa ngành Luật, Tài chính Ngân hàng và những ai quan tâm đến vấn đề trên. Mời bạn đọc tham khảo. | CHƯƠNG II PHÁP LUẬT KINH DOANH BẢO HIỂM I. KHÁI NIỆM KINH DOANH BẢO HIẼM VÀ PHÁP LUẬT VỀ KINH DOANH BẢO HIỂM 1. Khói niệm kinh doanh bào hiểm . Khái niệm Bảo hiểm là sự bảo đảm bằng hợp đồng theo đó bên bảo hiểm chấp nhận trả tiền bảo hiểm hoặc bồi thường cho người được bảo hiểm khi xảy ra các sự kiện do các bên thoả thuận trên cơ sở người tham gia bảo hiểm đóng phí bảo hiểm. Trong đòi sống xã hội có nhiều hình thức bảo hiểm. Vỉ dụ Diễn viên xiếc khi nhào lộn để tránh tai nạn sự nguy hiểm người ta buộc dây bảo hiểm Để đồng tiền tránh bị làm giả sự nguy hiểm trong kỹ thuật sản xuất tiền người ta chế tác các sợi kim loại hoặc bằng các hợp chất khác với kỹ thuật cao nằm chìm trong tờ giấy bạc việc làm này nhằm mục đích loại trừ sự nguy hiểm. Khác với các loại bảo hiểm kể trên việc bảo hiểm bằng hợp đồng bảo hiểm giữa bên bảo hiểm doanh nghiệp bảo hiểm với người tham gia bảo hiểm tổ chức cá nhân mua bảo hiểm nhằm bù đắp vật chất khi xảy ra rủi ro tai nạn ốm đau. hoặc duy trì đòi sống của con ngưòi bảo đảm vật chất khi tuổi già giải quyết các nhu cầu vật chất do bị chết . . Theo thoả thuận trong hợp đồng bảo hiểm doanh nghiệp bảo hiểm cam kết trả tiền bảo hiểm hoặc bồi thường cho ngưòi được bảo 150 Sô hoa bơi Trung tâm Hoc liêu - ĐH TN http hiểm là cam kết thực hiện nghĩa vụ trong tương lai. Tuỳ thuộc vào loại dịch vụ bảo hiểm mà việc trả tiền hoặc bồi thường có thể xảy ra hoặc không xảy ra. Chẳng hạn nếu hợp đồng bảo hiểm được ký kết để bảo hiểm cho sự kiện chết và cả sự tiếp tục sông đến thời hạn thoả thuận của người được bảo hiểm thì doanh nghiệp được bảo hiểm luôn luôn phải thực hiện việc trả tiền. Còn nếu bảo hiểm trong trường hợp rủi ro thì doanh nghiệp bảo hiểm chỉ phải trả tiền bảo hiểm khi rủi ro xảy ra tai nạn thiên tai . . Khi tổ chức cá nhân mua bảo hiểm thì lợi ích của họ trong quan hệ hợp đồng bảo hiểm được bảo hiểm. Tính được bảo hiểm thể hiện ỏ chỗ khi sự kiện mà các bên đã dự liệu trước trong hợp đồng bảo hiểm xảy .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.