TAILIEUCHUNG - Đề Thi Thử Hóa 2013 - Phần 10 - Đề 6

Tham khảo đề thi - kiểm tra 'đề thi thử hóa 2013 - phần 10 - đề 6', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | ĐỀ THI TRẮC NGHIỆM - MÔN HÓA HỌC Câu 1 Dung dịch CH3COOH 0 01M có A. pH 2. B. 2 pH 7. C. pH 12. D. 7 pH 12. Câu 2 Khi cho hỗn hợp MgSO4 Ba3 PO4 2 FeCO3 FeS Ag2S vào dung dịch HCl dư thì phần không tan chứa A. FeS AgCl Ba3 PO4 2. B. FeS AgCl BaSO4 . C. Ag2S BaSO4. D. Ba3 Pố4 2 Ag2S. Câu 3 Cho V ml dung dịch NaOH 1M vào 20 ml dung dịch AICI3 1M. Sau khi phản ứng hoàn toàn thu được 0 39 gam kết tủa. Giá trị của V là A. 15 ml hay 75 ml. B. Chỉ có thể là 15 ml. C. 35 ml hay 75 ml. D. Chỉ có thể là 75 ml. Câu 4 Đốt nóng kim loại X trong không khí thì khối lượng chất rắn thu được sau phản ứng tăng 38 so với ban đầu. X là A. Mg. B. Al. C. Cu. D. Fe. Câu 5 Cho x mol khí Cl2 vào bình chứa KOH loãng nguội và y mol khí Cl2 vào bình chứa KOH đặc nóng sau phản ứng số mol KCl thu được ở 2 thí nghiệm bằng nhau. Ta có tỉ lệ A. x y 5 3. B. x y 3 5. C. x y 3 1. D. x y 1 3. Câu 6 X là một aminoaxit có phân tử khối là 147. Biết 1mol X tác dụng vừa đủ với 1 mol HCl và 0 5 mol X tác dụng vừa đủ với 1mol NaOH. Công thức phân tử của X là A. C4H7N2O4. B. C8H5NO2. C. C5H9NO4. D. C5H25NO3. Câu 7 Nhận định nào sau đây không đúng A. Dung dịch axit aminoetanoic tác dụng được với dung dịch HCl. B. Trùng ngưng các a-aminoaxit ta được các hợp chất chứa liên kết peptit. C. Dung dịch aminoaxit phân tử chứa 1 nhóm -NH2 và 1 nhóm -COOH có pH 7. D. Hợp chất NH3CxHyCOO- tác dụng được với NaHSO4. Câu 8 Thêm x ml dung dịch Na2CO3 0 1M vào dung dịch chứa hỗn hợp Mg2 Ba2 Ca2 0 01 mol HCO3- 0 02 mol NO3- thì thu được lượng kết tủa lớn nhất. Giá trị của X là A. 300. B. 400. C. 250. D. 150. Câu 9 Hiđrat hóa 2 hiđrocacbon chất khí ở điều kiện thường trong cùng một dãy đồng đẳng chỉ tạo ra 2 sản phẩm đều có khả năng tác dụng với Na theo tỉ lệ mol 1 1 . Công thức phân tử của hai hiđrocacbon có thể là A. C2H2 và C3H4. B. C3H4 và C4H6. C. C3H4 và C4H8. D. C2H4 và C4H8. Câu 10 Cho dung dịch HNO3 loãng phản ứng với FeS các sản phẩm tạo thành là A. Fe NO3 3 H2S. B. Fe NO3 2 H2S. C. FeSO4 Fe NO3 2 NO H2O. D. Fe2 SO4 3 .

Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.