TAILIEUCHUNG - Báo cáo khoa học máy bốc chai

Là quá trình nghiên cứu nhằm khám phá ra những kiến thức mới, học thuyết mới, về tự nhiên và xã hội. Những kiến thức hay học thuyết mới này, tốt hơn, có thể thay thế dần những cái cũ, không còn phù hợp. Thí dụ: Quan niệm thực vật là vật thể không có cảm giác được thay thế bằng quan niệm thực vật có cảm nhận. | SỞ KHOA HỌC CÔNG NGH MÔI TRƯỜNG TỈNH PHÚ YÊN CÔNG TY .3 AA sk íji Jt 4 4í5 í BÁO CÁO KHOA HỌC MÁY BÔ c CHAI Vãn 2 Tuy Hòa n m 2003 ị Sỉa -ỈÍĨSỌKỈSSỈiMBIK aESXXS-i . 30 . Aa . - Tl xrr - r -- -. Wĩ -T. sera Báo cáo khoa họ 1 Báo cáo khoa học BÁO CÁC TÍ NG KẾT KẾT QUẢ NGHIÊ N ứu KHOA HỌC ĐỀ TAI Tự ĐỘNG HOÁ CÔNG ĐOẠN Bốc CHAI Ở PHẢN XƯỞNG CHIẾT TẠI CÔNG TY LD BI A SÀI GÒN-PHÚ YÊN 1. Sự cần thiết thực hiện đề tài Đến tham quan Công Ty LD Bia Sài Gòn tại Phú Yên ai cũng thừa nhận rằng nhà máy có một hệ thống tự động khá toàn diện và hiện đại được hãng CHEMA cung ứng từ những hãng nổi tiếng của CHÂU như Xử lý nguyên liệu của hãng SEEGER Lọc bia của hãng FILTROX Đâ chuyền chiết chai của hãng KRONES Điện điều khiên tự động của hãng SIEMENS đưực điồu khiển bằng chương trình nâu bia chuyên nghiệp BRAƯMAT c í cấu hình tiêu chuẩn kết nối mạng SINEC- H1 với hệ điều hành WIN NT. Có được hệ thông như vậy là nhờ các chuyên gia đầu ngành của Công Ty Bia Sài Gòn giàu kinh nghiệm chọn lựa. Với nguồn vốn còn hạn hẹp lúc ban đầJ và còn những đầu tư khác yêu câu cấp thiết hơn nên dây chuyền chiết chai tại đly CTƯa được đầu tư để tự động hoá đó là đầu vào chai rỗng và đầu ra chai thành phẩm C n sử dụng sức lao động của ccn người. Điều đó dẫn đến những nhược điểm mà ầu a sản phẩm chưa được phù hợp dc công nhân thao tác bằng tay tạo ra như Không đủ 20 chai trong một két. Nhãn phôi bị nhăn rách do lốc lằng tay Gây vỡ chai không an toàn Long lao động Giảm tính hiện đại - tự động hO trong dây chuyền chiết chai. 2. Mục tiêu đề tài Robot công nghiệp là một lĩnh vực moi mà ở Công Ty LD Bia Sài Gòn đã và đang nghiên cứu hoàn thiện để từng bước U Ig dụng vào quá trình sản xuất góp phần nâng cao năng xuất lao động tiêt kiệm được nguồn ngoại tệ nhập khẩu máy nguyên chiếc và thúc đẩy sự hiểu biết về ứng dụng iến bộ Khoa học Kỹ thuật tiên tiến trên thế giới.

Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.