TAILIEUCHUNG - Bài tập trắc nghiệm các thì trong tiếng Anh - Phần 3

Bài tập: Chia động từ vào chỗ trống sao cho phù hợp với các thì Present simple (hiện tại đơn), present progressive (hiện tại tiếp diễn), past simple (quá khứ đơn), past progressive (quá khứ tiếp diễn), present perfect (hiện tại hoàn thành), future simple (tương lai đơn). | .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN