TAILIEUCHUNG - Đáp án Đề thi Trung học phổ thông Quốc gia năm 2015 môn Lịch sử

Mời các bạn tham khảo Đáp án Đề thi Trung học phổ thông Quốc gia năm 2015 môn Lịch sử sau đây để biết được những ý cần có trong các câu hỏi trong đề thi môn Lịch sử tại kỳ thi THPT Quốc gia 2015 và cách tính điểm cho mỗi ý trả lời đúng. | BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KỲ THI TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA NĂM 2015 ĐỀ THI CHÍNH THỨC ĐÁP ÁN - THANG ĐIỂM Môn thi LỊCH SỬ Đáp án - Thang điểm gồm 02 trang Câu Đáp án ểm Câu I 3 0 điểm Tóm tắt sự phát triển kinh tế Nhật Bản từ năm 1952 đến năm 1973 và nê1 nguyên nhân của sự phát triển đó. a Tóm tắt sự phát triển kinh tế Nhật Bản từ năm 1952 đến năm 1973 - Từ năm 1952 kinh tế Nhật Bản có bước phát triển nhanh nhất à từ năr 1960 đến năm 1973 thường được gọi là giai đoạn phát triển t ần kì . 0 50 - Kinh tế Nhật Bản tăng trưởng với tốc độ cao hơn nhiều so với các nước phát triển khác vươn lên đứng thứ hai trong thế giới tư bản sa Mĩ 0 50 - Từ đầu những năm 70 của thế kỉ XX Nhật Bả t ở thành một trong ba trung tâm kinh tế - tài chính lớn của thế giới. 0 50 b Nguyên nhân phát triển - Con người được coi là vốn quý nhất là nhân t ố qUy ết định hàng đầu. 0 25 - Vai trò lãnh đạo quản lí có hiệu quả c ủa Nià nước. 0 25 - Các công ti Nhật Bản năng động c tầm ih n xa quản lí tốt nên có tiềm lực và sức cạnh tranh cao. 0 25 - Biết áp dụng các thành tựu k oa h ọc - kĩ thuật hiện đại để nâng cao năng suất chất lượng hạ giá t n. sản hâm. 0 25 - Chi phí cho quốc ph ng th ấp nên có điều kiện tập trung vốn đầu tư cho kinh tế. 0 25 - Tận dụng tốt c c - ếu tố bên ngoài để phát triển nguồn viện trợ của Mĩ các cuộc chiến tra . ở Triều Tiên 1950 - 1953 và Việt Nam 1954 - 1975 . 0 25 Câu II 3 0 điểm 1. Nêu những cô g lao của Nguyễn Ái Quốc đối với cách mạng Việt Nam. - Khang đị con đường giành độc lập và tự do của nhân dân Việt Nam. 0 75 - Chụân bị những điều kiện cho sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam. 0 75 - Sáng ân Đảng Cộng sản Việt Nam với cương lĩnh chính trị đúng đắn và sáng tạo. 0 50 . Kể tên những sự kiện chứng tỏ Nguyễn Ái Quốc đã bước đầu thiết lập mối quan hệ của cách mạng Việt Nam với phong trào giải phóng dân tộc trên thế giới. - Tham gia thành lập Hội Liên hiệp thuộc địa. 0 50 - Tham gia thành lập Hội Liên hiệp các dân tộc bị áp bức ở Á Đông. 0 50 Câu III 2 0 điểm 1. Trình .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN