TAILIEUCHUNG - Đề Thi Thử Hóa 2013 - Phần 10 - Đề 4

Tham khảo đề thi - kiểm tra 'đề thi thử hóa 2013 - phần 10 - đề 4', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC - MÔN HÓA HỌC Thời gian làm bài 108 phút 60 câu trắc nghiệm Câu 1 Phản ứng nào chứng minh axit axetic có tính axit mạnh hon tính axit của phenol A. C6H5OH NaOH CHONa H2O. B. CH3COOH CôHsONa CHsCOONa C6H5OH. C. 2CH3COOH Ca CH3COO 2Ca H2. D CH3COONa C6H5OH CH3COOH C6H3ONa. Câu 2 Tỉ khối hoi của 2 andehit no đon chức đối với oxi 2 . Đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn họp gồm hai andehit trên thu được 7 04 gam CO2 . Khi cho m gam hỗn họp trên phản ứng hoàn toàn với AgNO3 dư trong dung dịch NH3 thu đưọc 12 96 gam Ag . Công thức phân tử của hai andehit và thành phần khối lượng của chúng là A. CH3CHO 27 5 CH3CH2CHO 72 5 . B. HcHo 20 5 CH3CHO 79 5 . C. HCHO 13 82 CH3CH2CHO 86 18 . D. HCHO 12 82 CH3CH2CHO 87 18 . Câu 3 Cho các chất Al Zn NaHCO3 Al2O3 ZnO Zn OH 2 CrO 2O3 C1O3 Ba Na3O. K MgO Fe. Số chất hòa tan được cả trong dung dịch NaOH và KHSO4 là A. 9. B. 7. C. 11. D. 13. Câu 4 Cho các chất AgNO3 Cu NO3 2 MgCO3 Ba HCO3 2 NH4HCO3 NH4NO3 và Fe NO3 2. Nếu nung các chất trên đến khối lượng không đổi trong các bình kín không có không khí rồi cho nước vào các bình số bình có thể tạo lại chất ban đầu sau các thí nghiệm là A. 5. B. 4. C. 6. D. 3. Câu 5 Glucozo không có phản ứng với chất nào sau đây A. CH3CO 2O. B. Dung dịch AgNO3 trong NH3. C. Cu OH 2. D. H2O. Câu 6 Sản phẩm chính tạo thành khi cho 2-brombutan với dung dịch KOH ancol đun nóng A. metylxiclopropan. B. but-2-ol. C. but-1-en. D. But-2-en. Câu 7 Một hỗn hợp X gồm 2 este. Nếu đun nóng 15 7g hỗn hợp X với dung dịch NaOH dư thì thu được một muối của axit hữu co đơn chức và 7 6 gam hỗn hợp hai ancol no đơn chức bậc 1 kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng. Mặt khác nếu 15 7gam hỗn hợp Y cần dùng vừa đủ 21 84 lit O2 đktc và thu được 17 92 lít CO2 đktc . Xác định công thức của 2 este A. CH3COOCH3 và CH3COOC2H5. B. C2H3COOC2H5 và C2H3COOC3H7. C. CH3COOC2H5 và CH3COOC3H7. D. C2H5COOC2H5 và C2H5COOC3H7. Câu 8 Hòa tan hết 26 43 gam hỗn hợp bột gồm Mg Al Al2O3 và MgO bằng 795 ml dung dịch hỗn hợp gồm HCl 0 5M và H2SO4 0

Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.