TAILIEUCHUNG - Đáp án Đề thi Trung học phổ thông Quốc gia năm 2015 môn Sinh học

Dưới đây là Đáp án Đề thi Trung học phổ thông Quốc gia năm 2015 môn Sinh học. Mời các bạn tham khảo tài liệu để biết được các đáp án đúng cho các mã đề thi 159, 268, 483, 725, 851, 947 trong môn Sinh học sau đây. Với các bạn đang luyện thi khối B nói chung và Sinh học nói riêng thì đây là tài liệu hữu ích. | BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KỲ THI TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA NĂM 2015 ĐỀ THI CHÍNH THỨC ĐÁP ÁN Môn thi SINH HỌC Câu hỏi Mã đề thi 159 268 483 725 851 947 1 C A C D C B 2 B D A B D B 1 3 D B A B B C 4 C C A A B C 5 D D D D B A 6 B C D A C D 7 A C C C C JD 8 A B D B JC d 9 A B D C r D B 10 D D B D C C 11 C C C B D D 12 B A A C 1 A C 13 A B A B B B 14 D A D 1A D C 15 B B B D Ị C B 16 D D B A C B 17 D A C D D D 18 A C 4 A B A B 19 C A D A A A 20 A A Sc A D C 21 C C D C D 22 A D B D A B 23 A D B D B A 24 C D C D A D 25 C k B J C C D C 26 C XA A A A A 27 A_s A D C A A 28 . B D B A D B 29 D D C C D A 30 D C A A D C 31 D D D D B D 32 B B B C D A 33 B C A D C B 34 C C D C B A 35 D D D C B C X 36 B B B B A A 37 D B B B A C 38 C C A B D C 39 B A B A A D 40 C D C D D D 41 C C B A C C 42 B A C B B D 43 D C C A A B 1 Câu hỏi Mã đề thi 159 268 483 725 851 947 44 B B A D B C 45 A B D B C C 46 A C A B C A 47 C C A D D A 48 C A A C B B 49 A A C C A D 50 B B D C B A