TAILIEUCHUNG - Đáp án Đề thi Trung học phổ thông Quốc gia năm 2015 môn Vật lí

Đáp án Đề thi Trung học phổ thông Quốc gia năm 2015 môn Vật lí đưa ra những đáp án đối với từng mã đề thi trong môn học Vật lí trong kỳ thi Trung học phổ thông Quốc gia năm 2015. Mời các bạn tham khảo tài liệu để biết được đáp án chính xác cho mỗi đề thi. | BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KỲ THI TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA NĂM 2015 ĐỀ THI CHÍNH THỨC ĐÁP ÁN Môn thi VẬT LÍ Câu hỏi Mã đề thi 138 274 426 682 841 935 1 D B A B D A 2 B C A C A C 1 3 D C A B B D 4 B B B A A 5 D B C B A 6 C D C D C A 7 C C D C A J3 8 A B A D D FA 9 C D A D r C D 10 B C B D C A 11 B B B C A D 12 A D B A 1 B D 13 A C A B C D 14 B B D 1 D D C 15 A A A A A C 16 A A C A D B 17 A D B D B B 18 B D C B A C 19 C A C B D B 20 D D B A C C 21 A B C B C 22 A A B C B C 23 B D A C B D 24 D B C A C A 25 D k D J C D A B 26 l XA B D A D 27 A_s A C B B B 28 . D C D D B D 29 . C J A A A D D 30 D C D B A B 31 D D C A C B 32 D C A B C B 33 C C D C C A 34 B C D C A A 35 D C C B D B X 36 B A D B D A 37 C C C C B D 38 B A D C D A 39 C A D B B A 40 A D D B B D 41 B A D A D D 42 C D D D C D 43 A B B D D A 1 Câu hỏi Mã đề thi 138 274 426 682 841 935 44 D C A D D C 45 B C A C C B 46 C A B A D C 47 D D C D C B 48 A B B C A D 49 C B B A D C 50 C B D A B A