TAILIEUCHUNG - Giáo trình Kế toán ngân hàng thương mại: Phần 1 - ThS. Nguyễn Văn Lộc (chủ biên) (HV Tài chính)

 Giáo trình Kế toán ngân hàng thương mại: Phần 1 trình bày các nội dung về tổ chức công tác kế toán trong hệ thống ngân hàng thương mại, kế toán nguồn vốn của ngân hàng thương mại, kế toán tài sản phục vụ kinh doanh, kế toán nghiệp vụ kinh doanh qua nội dung 4 chương đầu giáo trình. | HỌC VIỆN TÀI CHÍNH GIÁO TRÌNH KẾ TOÁN NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI Chủ biên ThS. Nguyễn Văn Lộc ĐẠI HỌC THÁĨ NGUYEN RUNG TẰM HỘC LIỆU NHÀ XUẤT BẢN TÀI CHÍNH HÀ NỘI - 2007 Số hóa bởi Trung tâm Học liệu - ĐHTN http Số hóa bởi Trung tâm Học liệu - ĐHTN http .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN