TAILIEUCHUNG - Đáp án Đề thi Trung học phổ thông Quốc gia năm 2015 môn Hóa học

Đáp án Đề thi Trung học phổ thông Quốc gia năm 2015 môn Hóa học đưa ra đáp án đề thi môn Hóa học trong kỳ thi Trung học phổ thông Quốc gia năm 2015. Đây là tài liệu hữu ích dành cho các bạn đang luyện thi kỳ thi Trung học phổ thông Quốc gia môn Hóa học. | BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KỲ THI TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA NĂM 2015 ĐỀ THI CHÍNH THỨC ĐÁP ÁN Môn thi HOÁ HỌC Câu hỏi Mã đề thi 357 415 691 748 836 952 1 B D D A A C 2 C B D C B C 3 B C D C B B 4 A D B B C A 5 C C C B D B 6 A B D B C D 7 B D B A C 1 D 8 A D A B A A 9 A A B D B C 10 A C B B B B 11 C D B D C C 12 C B C A D B 13 B D D A D B 14 A B B IV D D 15 C A A V A A 16 B B C D B B 17 D D A 1 í A B C 18 A D A B D B 19 A A B r B D B 20 B A D C D A 21 D Bj5 B B C C 22 B B A C A C 23 C C A B C C 24 B B A A C D 25 C D D D D A 26 D . A A B A 27 D 7 B B D D A 28 C X C D B C D 29 D B A D A A 30 B C D C C A 31 1 A D C D D A 32 A A C D A D 33 D C D D A D 34 C A D B C B 35 D C A A A A 36 B A C A D C 37 D B B C A D 38 B A D B B B 39 C D B D B D 40 A A C C B C 41 D D A C D D 42 B B D D A B 43 C A A A A B 1 Câu hỏi Mã đề thi 357 415 691 748 836 952 44 B A C A C A 45 D C C C A C 46 A C C D B C 47 C C C B C D 48 D C B C A C 49 C A C C B C 50 D C C D A D

TỪ KHÓA LIÊN QUAN