TAILIEUCHUNG - Bài giảng Nhập môn tin học: Chương 20 - Trần Thị Kim Chi

Bài giảng "Nhập môn tin học - Chương 20: Các loại máy tính" cung cấp cho người học các kiến thức về các loại máy tính như: Notebook computers, personal computers, mainframe systems, super computers. . | CHƯƠNG 20 CÁC LOẠI MÁY TÍNH CLASSIFICATION of COMPUTERS NỘI DUNG HUI NOTEBOOK COMPUTERS PERSONAL COMPUTERS PCs MAINFRAME SYSTEMS SUPERCOMPUTERS NOTEBOOK COMPUTERS Introduced Function Operating system User .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN