TAILIEUCHUNG - Bài tập về bảo toàn động lượng

Bài tập vật lý về bảo toàn động lượng. Tài liệu gồm các đề bài và lời giải chi tiết về bảo toàn động lượng của vật. Đề bài: Hai thuyền, mỗi thuyền khối lượng M chứa một kiện hàng khối lượng m, chuyển động song song ngược chiều với cùng vận tốc v. Khi hai thuyền ngang nhau, người ta đổi hai kiện hàng cho nhau theo hai cách: -Hai kiện hàng được chuyển theo thứ tự trước sau -Hai kiện hàng được chuyển đồng thời Hỏi cách nào thì vận tốc cuối của hai thuyền lớn hơn?. | Bài tập về bảo toàn động lượng Đề bài: Hai thuyền, mỗi thuyền khối lượng M chứa một kiện hàng khối lượng m, chuyển động song song ngược chiều với cùng vận tốc v. Khi hai thuyền ngang nhau, người ta đổi hai kiện hàng cho nhau theo hai cách: -Hai kiện hàng được chuyển theo thứ tự trước sau -Hai kiện hàng được chuyển đồng thời Hỏi cách nào thì vận tốc cuối của hai thuyền lớn hơn? Bài làm *Cách 1: Hai kiện hàng được chuyển theo thứ tự trước sau -Đưa từ thuyền A sang thuyền B Áp dụng bảo toàn động lượng Chiếu lên chiều dương: -Đưa tiếp từ thuyền B sang thuyền A Áp dụng bảo toàn động lượng Chiếu lên chiều dương: Vậy *Cách 2: Hai kiện hàng được đưa cùng lúc -Xét thuyền A Áp dụng bảo toàn động lượng: Chiếu lên chiều dương: -Xét thuyền B Áp dụng bảo toàn động lượng Chiếu lên chiều dương: Vậy Nhận xét Chọn cách 1

TỪ KHÓA LIÊN QUAN