TAILIEUCHUNG - Bài giảng Luyện từ và câu: Cấu tạo của tiếng - Tiếng việt 4 - GV.N.Hoài Thanh

Dựa vào bài Luyện từ và câu: Cấu tạo của tiếng giúp học sinh biết nhận diện các bộ phận của tiếng, từ đó có khái niệm về bộ phận vần của tiếng nói chung và vần trong thơ nói riêng. | Bài giảng Tiếng việt 4 LTVC: Cấu tạo của tiếng Tiết: Luyện từ và câu Bài: Cấu tạo của tiếng 1. Nhận xét: * Câu tục ngữ dưới đây có bao nhiêu tiếng? Bầu ơi thương lấy bí cùng Tuy rằng khác giống nhưng chung một giàn. Tiết: Luyện từ và câu xét: Câu tục ngữ dưới đây có bao nhiêu tiếng? Bầu ơi thương lấy bí cùng Tuy rằng khác giống nhưng chung một giàn -Dòng đầu có 6 tiếng -Dòng hai có 8 tiếng Bờ - âu – bâu – huyền – bầu Tiếng bầu do những bộ phận nào tạo thành? Âm – vần - thanh Bầu Âm đầu: B Vần: âu Thanh: huyền Mỗi tiếng thường có ba bộ phận sau: Tiết: Luyện từ và câu Bài: Cấu tạo của tiếng *N1: ơi, thương, *N2: lấy, bí, cùng *N3: tuy, rằng xét: Câu tục ngữ dưới đây có bao nhiêu tiếng? Bầu ơi thương lấy bí cùng Tuy rằng khác giống nhưng chung một giàn Mỗi tiếng thường có ba bộ phận sau: Âm – vần - thanh *N4: khác, giống *N5: nhưng, chung *N6: một, giàn Tiết: Luyện từ và câu Bài: Cấu tạo của tiếng xét: Câu tục ngữ dưới đây có bao nhiêu tiếng? Bầu ơi thương lấy .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.