TAILIEUCHUNG - Bài giảng Tiếng anh chuyên ngành điện lạnh

CHƯƠNG TRÌNH DẠY NGHỀ TÊN MÔN HỌC: Tiếng Anh chuyên ngành (TACN) Vận hành và sửa chữa thiết bị lạnh. Mã số môn học: MH06 Thời gian mô đun: 60 giờ; (Lý thuyết: 17 giờ; Thực hành: 39giờ; Kiểm tra: 04 giờ) 1. Vị trí, tính chất của mô đun . Vị trí: - Môn học được bố trí sau khi học xong các môn học chung, trước các môn học/ mô-đun đào tạo chuyên môn nghề. . Tính chất: Là môn học bắt buộc trong chương trình đào tạo cao đẳng nghề VH&SCTBL. | .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN