TAILIEUCHUNG - Đề Thi Thử Đại Học Khối A, A1, B, D Toán 2013 - Phần 27 - Đề 22

Tham khảo đề thi - kiểm tra 'đề thi thử đại học khối a, a1, b, d toán 2013 - phần 27 - đề 22', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ CÁC THÍ SINH điểm Câu I. điểm Cho hàm số y x4 - 4x2 3 C . 1. Khảo sát và vẽ đồ thị của hàm số C 2. Gọi C1 là đồ thị đối xứng của đồ thị C qua điểm A 2 2 Viết phương trình tiếp tuyến với đồ thị C1 biết rằng tiếp tuyến song song với đường thẳng d 16x y - 2 0 Câu II. điểm 1. Giải phương trình 4sin3x -13sin2x 4sinx 3cos3x - 13cosx 8cos2x 2. Giải bất phương trình 4X - 1 7x2 1 - 2x2 - 2x 1 Câu III. điểm rln 1 x2 X 2011X Tìm nguyên hàm 1 J ln ex2 ef 1 d Câu IV. điểm _2i _2 _2 _2 -2i2_2 Cho a b c là các số thực dương thoả mãn điêu kiện ab bc ca 3abc Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức A _sj2009bc 2011 2c 72007 b c 72009bc 2011a2b ajbc Câu V. điểm Cho hình vuông ABCD tâm I .Các nửa đường thẳng Ax Cy cùng vuông góc với mặt phẳng ABCD và ở cùng phía đối với mặt phẳng đó. Trên Ax Cy lần lượt lấy các điểm M N sao cho AM m CN n m n 0 góc tạo bởi hai mặt phẳng MBD và ABCD bằng thể tích của khối chóp . Tìm điêu kiện của m theo n để góc MIN vuông. PHẦN RIÊNG điểm Thí sinh chỉ làm một trong hai phần A hoặc B Nếu thí sinh làm cả hai phần sẽ không được chấm điểm . A. Theo chương trình nâng cao Câu VIa. điểm 1. Trong mặt phẳng toạ độ Oxy. Lập phương trình đường thẳng đi qua A 8 6 và tạo với 2 trục toạ độ một tam giác có diện tích bằng 12. 2. Giải phương trình CXX 1 CXX 2 . CXX 10 _ 1023 Ckn là tổ hợp chập k của n phần tử Câu VIIa. điểm Giải hệ phương trình X3 5xy2 - 3y3 _ 2X - y 1 x2 2 xy _ 1 B. Theo chương trình chuẩn Câu VIb. điểm 1. Trong mặt phẳng toạ độ Oxy viết phương trình các cạnh của hình chữ nhật ABCD .Biết rằng A J- ĩ. -A A4 AB 2BC A B thuộc đường thăng đi qua M - 1 B C thuộc đường thăng đi qua N 0 3 A D thuộc đường thăng đi qua P 4 -1 3 C D thuộc đường thăng đi qua Q 6 2 . . . C 1 2. Giải bât phương trình A 1 Ckn Akn Pk lần lượt là tổ hợp chỉnh hợp chập k của n phần tử hoán vị của k phần tử Câu VlIb. điểm Giải hệ phương trình 30x 10 x - xy - y 2 xy y - 2 xy - x - y - 1 .HẾT. Thí sinh không được