TAILIEUCHUNG - CÀI ĐẶT VÀ CẤU HÌNH ACTIVE DIRECTORY

1. Nâng cấp Server thành Domain Controller Start /Run / gõ DCPROMO , /Next /Next /Next Xuất hiện hộp thoại New Domain Name yêu cầu bạn tên DNS đầy đủ của domain mà bạn cần xây dựng (VD: ) /Next /Next /next Xuất hiện hộp thoại Hộp thoại Summary xuất hiện, trình bày tất cả các thông tin bạn đã chọn. Nếu tất cả đều chính xác, bạn nhấn Next để bắt đầu thực hiện quá trình cài đặt, nếu có thông tin không chính xác thì bạn chọn Back để quay lại các bước trước đó. Sau khi quá trình. | .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN