TAILIEUCHUNG - Tác động tín dụng chính thức đến thu nhập của nông hộ ở Việt Nam

Bài viết Tác động tín dụng chính thức đến thu nhập của nông hộ ở Việt Nam nghiên cứu được tín dụng chính thức có tác động đến thu nhập của nông hộ ở Việt Nam; đồng thời bài viết cũng gợi ý 3 nhóm chính sách giúp chương trình tín dụng chính sách phát huy vai trò và hiệu quả hơn nữa trên thu nhập của nông dân. | .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN