TAILIEUCHUNG - Ảnh hưởng của tái cấu trúc đến hiệu quả hoạt động các ngân hàng thương mại Việt Nam

Bài viết Ảnh hưởng của tái cấu trúc đến hiệu quả hoạt động các ngân hàng thương mại Việt Nam nghiên cứu quá trình tái cáu trúc ngân hàng thương mại Việt Nam thông qua áp dụng các mô hình DEA/SFA ba giai đoạn, mời các bạn tham khảo. | .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN