TAILIEUCHUNG - CÁC CÔNG THỨC GIẢI NHANH TRẮC NGHIỆM HOÁ HỌC

. Tính lượng kết tủa xuất hiện khi hấp thụ hết lựơng CO2 vào dd Ca(OH)2 hoặc Ba(OH)2: nkết tủa=nOH- – nCO2 (Đk:nktủa | .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN