TAILIEUCHUNG - Báo cáo môn công nghệ thông tin "tham quan thực tế Công ty TMA Solutions"

Công ty TMA Solutions I. Cơ cấu tổ chức của một công ty (quy mô 500 nhân viên trở lên) trong lĩnh vực Công nghệ Thông tin. 1. Tổng quan về công ty TMA: - Thành lập 10/1997 - Là công ty tư nhân, 100% vốn Việt Nam. - Thị trường: • Bắc Mỹ • Châu Âu • Nhật Bản & Châu Á • Úc | .

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN