TAILIEUCHUNG - Đề Thi Thử Đại Học Khối A, A1, B, D Toán 2013 - Phần 27 - Đề 17

Tham khảo đề thi - kiểm tra 'đề thi thử đại học khối a, a1, b, d toán 2013 - phần 27 - đề 17', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | I. PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH 7 0 điểm 2 x 1 Câu I 2 điểm Cho hàm số y 1 có đồ thị C . 1. Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm số . 2. Với điểm M bất kỳ thuộc đồ thị C tiếp tuyến tại M cắt 2 tiệm cận tại Avà B. Gọi I là giao điểm hai tiệm cận . Tìm vị trí của M để chu vi tam giác IAB đạt giá trị nhỏ nhất. Câu II 2 điểm 1. Giải phương trình 3sin 2x - 2sin x 2 sin 2 x x - 4 x2 y2 - 6y 9 0 X2y x2 2y- 22 0 n m z X . 2 sin2 x . 3 Câu III 1 điểm Tính tích phân sau I J 6s x. dx 0 Câu IV 1 điểm Cho hình chóp tứ giác đều có cạnh bên bằng a mặt bên hợp với đáy góc a . Tìm a để thể tích của khối chóp đạt giá trị lớn nhất. Câu V 1 điểm Cho x y z là các số dương. Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức A x y z ỉ 4 y z x 1 2. Giải hệ phương trình 2 P 34 x3 y3 34 x3 z3 34 z3 x3 2 II. PHẦN RIÊNG 3 điểm A. Theo chương trình chuẩn Câu 2 điểm 1. Trong mặt phẳng với hệ toạ độ Oxy cho hình chữ nhật ABCD có tâm I 1 0 . Đường thẳng chứa cạnh AB có phương trình x - 2y 2 0 AB 2AD. Tìm toạ độ các đỉnh A B C D biết đỉnh A có hoành độ âm . 2. Trong không gian với hệ toạ độ Oxyz cho 2 đường thẳng d1 và d2 có phương trình d x-1 ỵg ỉ-2 d y-1 ỉ-3. 1 2 3 1 2 6 9 3 Lập phương trình mặt phẳng P chứa d 1 và d2 . Câu 1 điểm Tìm m để phương trình sau có 2 nghiệm phân biệt 10 x2 8x 4 m 2 x 1 .v x2 1 3 B. Theo chương trình nâng cao Câu 2 điểm 1. Trong mặt phẳng với hệ toạ độ Oxy cho hình vuông ABCD biết M 2 1 N 4 -2 P 2 0 Q 1 2 lần lượt thuộc cạnh AB BC CD AD. Hãy lập phương trình các cạnh của hình vuông. 2. Trong không gian với hệ toạ độ Oxyz cho 2 đường thẳng A và A có phương trình x 3 i I A Jy -1 i2t z 4 x -2 2 t A Jy 2 t z 2 4t Viết phương trình đường vuông góc chung của A và A . Câu 1 điểm Giải và biện luận phương trình mx 1. m2x 2mx 2 x3 - 3x2 4x- 2 4