TAILIEUCHUNG - Du lịch MICE ở thành phố Cần Thơ - Định hướng và giải pháp

Bài viết Du lịch MICE ở thành phố Cần Thơ - Định hướng và giải pháp trình bày khái quát về du lịch MICE; tiềm năng và hiện trạng phát triển du lịch MICE tại Cần Thơ; một số định hướng và giải pháp nhằm phát triển du lịch MICE tại đây. | .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN