TAILIEUCHUNG - Bài 2: Hệ quản trị cơ sở dữ liệu - Giáo án Tin học 12 - GV.Tr.T.Kiệt

Thông qua bài Hệ quản trị cơ sở dữ liệu HS nắm được các chức năng của hệ quản trị cơ sở dữ liệu (QTCSDL), nắm được thành phần cơ bản của hệ QTCSDL, biết được vai trò của con người trong từng nhiệm vụ cụ thể. Quý thầy cô cũng có thể tham khảo để có thêm tài liệu soạn giáo án. | .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN