TAILIEUCHUNG - Những khó khăn và giải pháp đẩy mạnh tiêu dùng xăng sinh học E5 tại thành phố Cần Thơ

Bài viết Những khó khăn và giải pháp đẩy mạnh tiêu dùng xăng sinh học E5 tại thành phố Cần Thơ phân tích những nguyên nhân và khó khăn trong việc tiêu dùng xăng sinh học E5; từ đó đề ra một số giải pháp đẩy mạnh tiêu dùng xăng sinh học E5. | .