TAILIEUCHUNG - VỊ TRÍ TRẠNG NGỮ4

Tham khảo tài liệu 'vị trí trạng ngữ4', ngoại ngữ, ngữ pháp tiếng anh phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | Don t leave the door open. Don t come here tomorrow. Don t run away. He asked me not to leave the door open. He told us not come there the next day. He ordered them not to run away. III. CÂU HỎN HỢP Trường hợp phải chuyên những câu hỗn hợp gồm các loại câu trần thuật câu hỏi và câu cầu khiến sang lời nói gián tiếp thì cũng phải dùng những động từ thích hợp dể giới thiệu từng phần. Thí dự . - ĩ am off to the pictures. Where are you going . He said that he was off to the pictures and wanted to know where I was going. - I have left my watch on your desk. Please bring it back to me . He said that he had left his watch on my desk and asked me to bring it back to him. VÀI ĐIỂM CẨN GHI NHỚ THÊM VE LỜI NÓI GIÁN TIEP a Chú ý cách dùng khác nhau của các động từ say vằ teỉl khi thuật lại lòi nói - He said that he could not come. - He said to me that he could not come. - He told me that he could not come. - He told me not come. Từ that thường có thể bỏ sau những động từ thông thương như say và tell trong thí dụ 1 và 3 trên b ĩfvà whether đều được dùng và đặt ỏ đầu mệnh đề phụ chỉ câu hỏi chung trong lời nói gián tiếp về nghĩa cơ bản như nhau 456 nhưng bình thường thì nên dùng if còn whether hay dùng ồ những trường hợp có ý lựa chọn hay nghi ngờ. Thí dụ He asked me ifl had seen the new play. Anh ấy hỏi tôi là tôi đã xem vỏ kịch mới chưa. I wondered whether I should go away or stay here. Tôi không hiểu là tôi nên đi hay ở lại đây. He doesn t know whether he can find to see me or not Anh ấy không biết là anh ấy có thể thăm tôi không. Chú ý if ở đây nghĩa khác hẳn if là nếu trong loại câu điểu kiện . c Trường hợp phải thuật lại một câu cảm thán thì ít gặp và tương dốì khó thường người ta phải chọn động từ và phó từ thích hợp để diễn đạt. Thí dụ He said Alas How foolish I have been . Anh ấy nói Trời Tôi thật là ngu ngóc quá . He confessed with regret that he had been very foolish Anh ấy hôì tiếc thú nhận là anh ây ngu ngóc quá. Bài tập 3. Chuyển những câu sau đây sang lời nói gián

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.