TAILIEUCHUNG - VỊ TRÍ TRẠNG NGỮ3

Tham khảo tài liệu 'vị trí trạng ngữ3', ngoại ngữ, ngữ pháp tiếng anh phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | CHƯƠNG MƯỜI BA LỜI NÓI TRỰC TIẾP VÀ GIÁN TIẾP Direct and Indirect Speechs BỒI 37 LỜI NÓI GIÁN TIẾP Indirect Speechs I. GIỚI THIỆU Khi thuật lại lời nói của người khác ta có thể nhắc lại nguyên văn. Trường hợp này gọi là lời nói trực tiếp Direct Speech và khi viết phải đặt trong ngoặc kép. Thí dụ Nani said I am going to the cinema . Nam nói Tôi sẽ đi xem phim . The boy said to me My father has not come . Đứa bé nói với tôi Cha tôi không về . Nhưng ta cũng có thể sửa đổi chút ít và lồng vào câu nói của mình. Trường hợp này gọi là lời nói gián tiếp Indirect speech . Thí dụ Nam said that he was going to the cinema. Nam nói nó sẽ đi xem phim. The boy told me that his father had not come. Đứa bé nói vói tôi cha nó chưa vê. 446 II. QUI TẮC CHUYÊN LỜI NÓI TRựC TIẾP SANG GIÁN TIẾP Muốn chuyên một câu trần thuật từ lời nói trực tiếp sang gián tiếp cần phải chú ý những thay đối sau đây 1. Đoi ngôi thử của đại từ nhân xưng tính từ và đại từ sở hữu cho thích hợp. Thí dụ DIRECT INDIRECT I am going to repair your bicycle you can take mine. We did the work ourselves. Nam told me that he was going to repair my bicycle and I could take his. They said that they had done the work themselves. 2. Nếu nhắc lại lời nói trong quá khứ và dùng động từ ỏ thì quá khứ trong mệnh đê chính He said. they told. thì động từ trong lời nói gián tiếp phải lùi về quá khứ một bước theo các theo các quy tắc và thí dụ sau đây DIRECT INDIRECT Simple Present Present Continuous Present Perfect Simple Past Future shall will Conditional should would I see him every Monday. I am learning English. I have written to her. I have been working hard. Simple Past Past Continuous Past Perfect Future- in- the- Past should would Conditional Perfect should have would have He said that He saw him every Monday He was learning English. He had written to her. He had been working hard. 447 I talked to my brother. I shall do the work. We should be late if we didn t start on time. He had talked to his brother. He would do the .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.